Made of moments Made of moments


Het privacybeleid van TLC

Inleiding

Het registratienummer van TLC Marketing UK Limited in het register van de Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk is Z2323468. In dit beleid worden met ‘wij’, ‘onze’ en ‘TLC’ echter alle bedrijven bedoeld die deel uitmaken van de TLC Group.
In dit beleid wordt uiteengezet hoe TLC persoonsgegevens gebruikt (en beschermt) en wordt informatie verstrekt over het gebruik van onze website en deelname aan promoties die door TLC en onze partners worden georganiseerd.
TLC gebruikt persoonsgegevens en slaat deze op voor de volgende doeleinden:
– Om direct marketing-diensten aan te kunnen bieden
– Om namens klanten en partners te kunnen adverteren en marketingdiensten aan te kunnen bieden
– Om onderzoek te kunnen doen
– Om onze eigen rekeningen en administratie te kunnen bijhouden
– Om leiding te kunnen geven aan onze medewerkers en deze te kunnen ondersteunen
– Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten uit te kunnen oefenen (ook met betrekking tot gerechtelijke procedures)
Als we informatie uit hoofde van één doel verzamelen en deze vervolgens ook voor een ander doel wensen te gebruiken, vragen we daarvoor eerst om jouw toestemming en/of lichten wij u waar nodig of gepast in. Onze wettelijke gronden voor het gebruik en de opslag van persoonsgegevens worden hieronder in meer detail uitgelegd.
TLC is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft persoonsgegevens die betrekking hebben op zijn medewerkers en de medewerkers van organisaties waarmee we samenwerken, alsmede mensen die:
– Erin hebben toegestemd om marketinginformatie van TLC te ontvangen
– Deelgenomen hebben aan door, namens of met TLC georganiseerde promoties
– De website van TLC en websites die wij namens klanten beheren gebruikt hebben.
TLC onthult persoonsgegevens alleen aan organisaties buiten TLC –
– Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren en u een dienst te verlenen of gevolg te geven aan een contract dat we met u hebben afgesloten
– Als we daar jouw toestemming voor hebben
– Als we daar een gegronde reden voor hebben (met inbegrip van alle gevallen waarin we wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om zulks te doen of waarin we rechtmatige belangen nastreven)
Als wij of de organisaties waar we mee samenwerken informatie overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (“de EER”), hebt u dezelfde rechten en garanties als wanneer persoonsgegevens die op u betrekking hebben binnen de EER worden gebruikt of opgeslagen.

 

E-mailabonnees

Inleiding

TLC stuurt alleen direct marketing-e-mails naar mensen die erom hebben verzocht deze te ontvangen. We hechten veel waarde aan de privacy van iedereen die erom verzoekt e-mails van TLC te ontvangen. Transparantie wat betreft hoe we persoonsgegevens gebruiken en mensen van hun rechten op de hoogte stellen wat betreft het gebruik en de opslag van persoonsgegevens, dragen we hoog in het vaandel. Meer informatie over jouw rechten vindt u aan het einde van dit document.

Soorten persoonsgegevens die we gebruiken en hoe we deze verzamelen
TLC Marketing heeft onderstaande gegevens van je nodig om je aan deze actie deel te laten nemen.
– Aanhef van beide passagiers
– Voor- en achternaam van beide passagiers
– Geboortedatum van beide passagiers
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Credit card number

Wanneer u zich abonneert op direct marketing e-mails van TLC, verzamelen wij jouw
– Aanhef
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken
We hebben jouw aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer nodig om u jouw vliegticket te kunnen toesturen. Als u deze informatie niet verstrekt, kan TLC u geen vliegticket kopen.
TLC gebruikt en bewaart alleen persoonsgegevens die worden verstrekt wanneer u zich inschrijft voor e-mailmarketing en aanverwante activiteiten. Als we voornemens of verplicht zijn om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te gebruiken voor andere, niet-verwante doeleinden, vragen we daarvoor eerst om jouw toestemming en/of lichten wij u waar zulks gepast is in.
Het gebruik en de opslag van jouw persoonsgegevens door TLC voor e-mailmarketing heeft jouw toestemming als grondslag. Bijgevolg ontvangt u alleen e-mails en informatie die u hebt aangegeven te willen ontvangen. U kunt jouw toestemming intrekken of jouw voorkeuren wat betreft e-mailmarketing op elk moment wijzigen door te klikken op ‘uitschrijven’ of ‘voorkeuren beheren’ in een van onze e-mails, of door een e-mail te sturen naar privacynl@tlcmarketing.com.

Hoelang we uw persoonsgegevens opslaan
TLC slaat jouw naam en e-mailadres op voor de duur van de tijd dat u op onze e-mails geabonneerd bent. Wanneer u zich afmeldt voor onze e-mails, bewaart TLC jouw informatie gedurende drie jaar om ervoor te zorgen dat u geen e-mails van ons meer ontvangt.

Bezoekers van onze website en mensen die in aanraking komen met producten, diensten of promoties

Inleiding

Het gebruik en de opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de producten, diensten en promoties die wij aanbieden. Wij hechten veel waarde aan de privacy van iedereen die onze websites, of websites die wij namens een klant gebruiken, bezoekt, reageert op onze interactieve advertenties en andere communicatie of zich met onze producten, diensten of promoties bezighoudt. Transparantie wat betreft hoe we persoonsgegevens gebruiken en mensen van hun rechten op de hoogte stellen wat betreft het gebruik en de opslag van persoonsgegevens, dragen we hoog in het vaandel. Meer informatie over jouw rechten vindt u aan het einde van dit document.

Soorten persoonsgegevens en hoe we deze verzamelen
– Informatie die u verstrekt door u te registreren of door formulieren op deze website in te vullen. Daaronder valt informatie die wordt verstrekt op het moment dat u zich abonneert op de diensten die wij aanbieden, informatie die van onze website wordt gedownload, materiaal dat op onze website wordt geplaatst of de aanvraag van overige diensten.
– We kunnen u ook om informatie verzoeken in verband met (deelname aan) promoties of wedstrijden die door ons en/of een derde partij worden gesponsord, gepromoot of aangeboden en informatie die u verstrekt als u feedback geeft of profielformulieren invult en wanneer u een probleem meldt met onze website of informatie die we uit jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoeken aan onze site afleiden
– Andere informatie die kan worden afgeleid uit jouw interactie met onze website, diensten, inhoud en advertenties, inclusief gegevens over jouw computer en jouw verbinding, statistieken over opgevraagde pagina’s, verkeer van en naar de website, advertentiegegevens, IP-adresgegevens en standaard server log-informatie
– Als u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat wij dat in onze administratie registreren
– Informatie over jouw bezoeken aan onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, server log-informatie en andere communicatiegegevens, ongeacht of zulks voor onze eigen doeleinden of anderszins vereist is, alsmede de bronnen die u gebruikt (zie het gedeelte over cookies in het onderstaande voor meer informatie)

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken
De informatie die we over u bewaren, wordt op verschillende manieren gebruikt. Dit zijn de belangrijkste:
– Om u een product of dienst te leveren waar u ons om hebt verzocht
– Om u een persoonlijke ervaring te kunnen bieden en jouw behoeften beter te kunnen begrijpen
– Om u op de hoogte te stellen van evenementen of updates als u ons daarom verzocht hebt, of contact met u op te nemen als we aanvullende informatie van u moeten verkrijgen of aan u moeten verstrekken.

Meer in het bijzonder gebruiken we de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren:
Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren en u een dienst te verlenen of een product of promotie aan te bieden, of om gevolg te geven aan een contract dat we met u hebben afgesloten –
– Om te kunnen voldoen aan verzoeken om product te verstrekken, een dienst te verlenen of een promotie aan te bieden
– Om betalingen te kunnen verwerken
– Om de best mogelijke klantenservice te kunnen aanbieden en de interne administratie te verzorgen
– Om contact met u op te kunnen nemen zodat we belangrijke informatie aan u kunnen verstrekken met betrekking tot producten, diensten of promoties, bijvoorbeeld de bevestiging van jouw bestelling, een herinnering aan een aanstaand evenement of een notificatie aangaande wijzigingen die op u betrekking kunnen hebben.
Als u de persoonsgegevens die wij nodig hebben om een bepaalde dienst te kunnen verlenen, een bepaald product te kunnen verstrekken of een bepaalde promotie te kunnen aanbieden, kunnen we de betreffende dienst of het betreffende product mogelijk niet leveren of kunt u mogelijk niet deelnemen aan de promotie.
Als we daar jouw toestemming voor hebben –
– Om u te kunnen e-mailen over bepaalde onderwerpen, nieuwsberichten en updates waarvan u heeft aangegeven er meer over te willen weten (zie ook het gedeelte E-mailabonnees in dit beleidsblad)
– Om jouw gegevens te kunnen delen met andere organisaties ten bate van hun doeleinden. Deze organisaties zijn verplicht contact met u op te nemen om u te laten weten hoe zij jouw gegevens hebben verzameld en om te controleren of u nog steeds tevreden bent met het feit dat zij met u in contact staan. U kunt altijd aangeven hun berichten niet meer te willen ontvangen door rechtstreeks contact met hen op te nemen
– Consumentenonderzoek doen: we kunnen contact met u opnemen om u te vragen deel te nemen aan consumentenonderzoek, hetzij via een online- of telefonische enquête, hetzij persoonlijk. U bent niet verplicht om deel te nemen aan dergelijk onderzoek, mocht u ervoor kiezen om nadere informatie te verstrekken
Als we een gerechtvaardigde reden hebben (met inbegrip van wettelijke verplichtingen en rechtmatige belangen) –
– Om meer te weten te komen over jouw interesses en voorkeuren
– Om onze marketingcommunicatie en advertenties gerichter te maken, zodat ze relevanter voor u zijn
– Om te kunnen meten en begrijpen hoe mensen op verschillende marketingactiviteiten reageren, zodat we kunnen garanderen dat onze activiteiten doelgericht, relevant en effectief zijn
– Om de diensten die we aanbieden, onze website en onze andere producten voortdurend te kunnen analyseren en verbeteren
– Om ervoor te zorgen dat onze databases nauwkeurig en relevant blijven
– Om deze te gebruiken bij de opsporing van fraudeurs en het terugdringen van fraude.

Met wie we persoonlijke gegevens delen
We delen ook informatie met partnerorganisaties die betrokken zijn bij onze producten, diensten of promoties. Bijvoorbeeld:
– Luchtvaartmaatschappijen en deelnemende partners aan “Kornuit Vliegticket Actie” in Nederland

Hoelang bewaren we persoonsgegevens
Om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening draaiende kunnen houden en aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, bewaren we persoonsgegevens voor de duur van zes jaar na de datum waarop het product werd verstrekt, de dienst werd verleend of de promotie werd aangeboden waar de informatie voor gebruikt, of in het kader waarvan deze opgeslagen werd.

Jouw rechten
U hebt de volgende rechten:
– Het recht om ervan op de hoogte te worden gesteld indien persoonsgegevens die op u betrekking hebben, gebruikt of opgeslagen worden (uit welken hoofde er deze privacyverklaring is)
– Het recht op toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot u die wij gebruiken of bewaren
– Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing (ofwel door de knop ‘Uitschrijven’ te gebruiken of te mailen naar privacynl@tlcmarketing.com)
– Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn vastgelegd op grond van rechtmatige belangen
– Het recht om jouw toestemming voor het gebruik of de opslag van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in te trekken, wanneer de basis voor het gebruik of de opslag ervan jouw toestemming is. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op het gebruik of de opslag van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die op jouw toestemming waren gebaseerd voordat deze werd ingetrokken.
– Het recht om informatie te wissen die wij (alleen onder bepaalde omstandigheden) gebruiken of bewaren
– Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
– Het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten corrigeren als deze onjuist zijn
– Het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te beperken of het gebruik of de opslag ervan te blokkeren
Houd er rekening mee dat deze rechten niet altijd absoluut zijn en dat er situaties kunnen zijn waarin u ze niet kunt uitoefenen of waarin ze niet relevant zijn. Om het makkelijker voor u te maken om te begrijpen hoe ze werken, hebben we links toegevoegd naar de richtlijnen van de Information Commissioner’s Office voor elk van deze rechten afzonderlijk.

Klachten
Als u enige reden tot bezorgdheid hebt over de manier waarop TLC met de verwerking van persoonsgegevens omgaat, neem dan contact met ons op uitgaande van de onderstaande contactgegevens.
Als we jouw bezorgdheid over onze omgang met persoonsgegevens niet kunnen oplossen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office.

Contactgegevens

TLC Marketing
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
privacynl@tlcmarketing.com
www.tlcmarketing.com/nl/ContactUs
TLC heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. U moet deze pagina daarom regelmatig bezoeken om er zeker van te zijn dat u onze meest recente privacyverklaring hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Het privacybeleid van TLC

De website van TLC alsook de websites die we namens onze klanten gebruiken en beheren, plaatsen cookies op jouw computer.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op jouw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Ze bewaren voorkeuren en andere informatie om u in staat te stellen een website op een efficiënte manier te gebruiken en om informatie te verstrekken over hoe websites worden gebruikt. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van een website, andere zijn optioneel.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid cookies van de harde schijf van jouw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat er een cookie wordt opgeslagen. Meer informatie over het verwijderen van cookies vindt u op www.aboutcookies.org. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies mogelijk kan betekenen dat u niet volledig gebruik kan maken van onze websites.

Essentiële cookies
We gebruiken sessiecookies om informatie op te slaan die essentieel is voor de werking van de website. Daaronder worden ook de cookies verstaan die de codevalidering en beloningsinformatie opslaan. Deze cookies vervallen zodra u jouw browsersessie beëindigt.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina’s ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die bezoekers identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.
We gebruiken cookies om te ‘onthouden’ welke interacties de gebruiker heeft gehad met de site en de webpagina’s die de gebruiker heeft bekeken, bijvoorbeeld de URL van de pagina.

Welke first-party cookies gebruikt deze site?
Cookie Naam Doel Vervaldatum
De tijdelijke .NET sessie-toestand van TLC ASP.NET_SessionId Wordt gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door onze webservers bij te houden. Wanneer u de website verlaat, wordt deze cookie verwijderd. Bij beëindiging van de huidige websessie
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe een TLC-site door zijn gebruikers wordt gebruikt.We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en om de website te verbeteren.De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de website, de locatie vanaf welke de bezoekers op de website zijn terechtgekomen en welke pagina’s ze hebben bezocht.

GoogleAnalytics
Google slaat de door cookies verzamelde informatie op servers in de Verenigde Staten op. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dat wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt jouw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard.
Tenzij u zich afmeldt voor de Google-cookie, gaat u door deze website te gebruiken akkoord met het gebruik van de Google-cookie en alle informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd.

_utma 2 jaar
_utmb 30 minuten
_utmc Bij beëindiging van de websessie
_utmz 6 maanden

U vindt hier een overzicht voor wat betreft privacy op Google. Ga naar Google voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor alle GoogleAnalytics-cookies (van alle websites, niet alleen van die van TLC).

Deze website gebruikt geen cookies van derden.
Als u meer informatie wilt over de cookies die door onze website worden gebruikt (en een andere website), is deze beschikbaar via jouw webbrowser door deze stappen te volgen: www.wikihow.com/View-Cookies
Juridische basis voor cookies die persoonsgegevens verzamelen
Als voor het plaatsen van cookies op jouw computer toestemming is vereist, zijn het gebruik en de opslag door TLC van persoonsgegevens die door de cookies worden verstrekt, gebaseerd op jouw toestemming. U kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door jouw cookie-instellingen bij te werken
Als er geen toestemming nodig is voor het plaatsen van cookies op jouw computer (bijvoorbeeld als er een cookie nodig is voor de werking van onze website), zullen het gebruik en de opslag van alle persoonsgegevens die door de cookies worden verstrekt, op rechtmatige belangen gebaseerd zijn. De rechtmatige belangen die we nastreven, zijn onze website uitbaten en TLC promoten.
Raadpleeg ook ons Privacybeleid hierboven voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens gebruiken en opslaan, alsook over jouw rechten.